[row label=”טקסט מקדים”] [col span=”9″ span__sm=”12″]

האב חריש, אשר זכה בקול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יוצא לדרך בימים אלה. מועצה מקומית חריש יצאה במכרז למתן שירותי הקמה וניהול ה”האב”. אנחנו מזמינים אתכם להגיש הצעות ע”פ תנאי המכרז המצ”ב

[ux_image id=”206296″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [button text=”לצפייה בתאני המכרז וטפסים” color=”secondary” style=”outline” size=”large” radius=”7″ icon=”icon-angle-right” link=”https://klika.org.il/klu/2019/04/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A2%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%91%20%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9E%D7%A1’%20719.pdf”] [/col] [/row]